Over het grote Midden-Oosten platform

Het Midden-Oosten is de directe buur van Europa. Het is een belangrijke regio, of het nu gaat om migratie, veiligheid, of handel. In Nederland wonen bovendien veel mensen met wortels in het Midden-Oosten.

Het Midden-Oosten is dagelijks in het nieuws, en meestal niet zo positief. Er bestaan veel stereotype beelden van deze regio die rampzalig lijkt, waardoor veel Nederlanders zich zorgen maken over islam, de stroom van vluchtelingen, en over migranten in het algemeen.

”Wij zijn onafhankelijk, deskundig, slagvaardig en laagdrempelig.”

  • Missie
  • Focus
  • Beleid
  • Organisatie

Het Grote Midden Oosten Platform wil het beeld van het Midden-Oosten nuanceren en humaniseren. Ons gereedschap daarbij zijn objectiviteit en deskundigheid. Niet angst en stereotypen zouden onze relaties met het Midden-Oosten moeten bepalen, maar kennis, begrip en menselijkheid.

Als Grote Midden Oosten Platform geloven wij namelijk dat het in ieders belang is de tegenstellingen in onze samenleving, en tussen binnen- en buitenland, te verkleinen.

Het Grote Midden Oosten Platform bundelt de krachten van de vele Midden-Oosten experts die Nederland rijk is. Deze deskundigen zijn gepassioneerd en betrokken. Wij benutten hun brede ervaring rond verschillende thema’s door middel van trainingen, analyses, en publicaties. Alles op maat, de juiste deskundige bij het juiste vraagstuk. Want het Grote Middem-Oosten is niet onder een noemer te vangen, de regio is groot en gevarieerd. Belangrijk is dat wij niet alleen heel veel weten over het Midden-Oosten, maar ook over de invloed van het Midden-Oosten op Nederland. Zo leren wij u om adequaat verbanden te leggen tussen binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen.

”Wij zijn er voor alle organisaties en personen die kennis en informatie zoeken over de regio Marokko tot en met Afghanistan.”

Tegelijkertijd rijst hierdoor een eenzijdig beeld op. Er bestaat een meervoudiger, kleurrijker, verrassender en vaak ook leuker Midden-Oosten dan het publiek op dit moment te zien krijgt.

In een aantal Arabische lande woeden zeer ernstige gewapende conflicten. Tegelijkertijd staan Turkije, Egypte en Saoedi Arabië al jaren in de top tien van groeimarkten. Het afgelopen decennium is de toegang tot internet in de Arabische wereld met 400 procent toegenomen, 140 miljoen Arabieren zijn nu online. Het aantal mobiele telefoons in het Midden-Oosten is inmiddels hoger dan het aantal inwoners en in een aantal landen heeft meer dan 50% van de bevolking een smartphone. Het internet biedt jongeren in de regio ongekende mogelijkheden om zich sociaal en economisch te ontwikkelen. Dit blijkt al uit de vele startups die de laatste jaren zijn opgezet.

“Het Midden-Oosten bevindt zich in een sacrale cirkel van geweld”

En daarnaast: ooit gehoord van de Palestijnse circusschool? Of van de bekroonde Saudische digitale striptekenares Sarah Alhazmi en haar superheldin Hijab-girl? Of van Khaled Sabawi, een 30-jarige exploitant uit Gaza van ‘groene’ geothermische installaties die volgens het Amerikaanse online tijdschrift Global Post ‘een van ’s werelds top-ondernemers op het gebied van energie’ is? Of van de eerste Arabische ‘hypercar’ – maximumsnelheid 395 km/uur – die onlangs in Dubai is gepresenteerd? Wel eens gelezen over de Gaza surf club? Of over Egyptische salafisten die christelijke jongeren op hun bijeenkomsten uitnodigen?

Ook in eigen samenleving
Binnen de Nederlandse samenleving zijn migranten, en dan vooral de moslims onder hen, al jaren onderwerp van discussie. Angst, gebrek aan kennis, en een fixatie op wat mis gaat de boventoon. Daarnaast is al enkele jaren sprake van een grote toename van vluchtelingen uit Syrië, die een plaats moeten zien te vinden in een polariserende samenleving. Dat gaat niet vanzelf en het blijft dan ook noodzakelijk om te investeren in kennis over elkaar.

Beleidsplan
Het Grote Midden Oosten Platform stelt jaarlijks een beleidsplan op om haar doelstellingen te halen en publiceert deze op deze pagina.

[link naar GMOP jaarplan 2017]
[link naar GMOP begroting 2017]

Financiën
De stichting heeft geen winstoogmerk en werft fondsen en subsidies voor projecten. Het Grote Midden Oosten Platform stelt zichzelf uitdrukkelijk ten doel om, met uitzondering van de noodzakelijk te maken kosten, de beschikbare middelen volledig aan te wenden voor de uitvoering van projecten die binnen haar doelstelling vallen.

Jaarverslag
De stichting voert een boekhouding conform regelgeving. Jaarverslag en -rekening worden jaarlijks opgemaakt, door het bestuur vastgesteld en vervolgens op deze pagina gepubliceerd.

[link naar GMOP jaarverslag 2016]

Beloningbeleid
Het bestuur van de stichting ontvangt slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten (zoals reiskosten) en een vacatievergoeding. Deze vergoeding is gemaximaliseerd op 1.800 per bestuurslid per jaar en vervalt indien de stichting onvoldoende vrije middelen in kas heeft.”

Het Grote Midden Oosten Platform is een transparante, ‘lichte’ organisatie. Dankzij ons vaste kernteam en de flexibele inzet van deskundigen zijn wij weinig plaats- en tijdgebonden. Hierdoor kunnen we diensten leveren die volledig aansluiten op de vraag, van Randstad tot regio, en zijn we in staat de expertise van diverse deskundigen optimaal te benutten. Het Platform biedt de Midden-Oosten deskundigen verder alle ruimte voor eigen initiatieven.

Het Grote Midden Oosten Platform (GMOP) is een stichting zonder winstoogmerk die tot doel heeft een menselijker beeld te bevorderen van de cultuur en samenleving in het Grote Midden Oosten door bij de Nederlandse samenleving, overheden en bedrijfsleven angst te vervangen door kennis, inzicht en begrip. Kernwaarden van de stichting zijn medemenselijkheid, dialoog en gelijkwaardigheid.

Bestuur
De stichting Het Grote Midden Oosten Platform heeft een dagelijks bestuur bestaande uit:
• Sylva van Rosse
• Vanessa Lambrecht

Het dagelijks bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door een flexibel team van GMOP experts en vrijwilligers.

 

 

Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën en het beleid. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming en het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk met andere organisaties en opdrachtgevers.
Het bestuur stelt het (meerjarige) beleid en de begroting vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij en acquireert opdrachten en subsidies. De taken, verantwoordelijkheden van en functies in het bestuur zijn beschreven in de statuten en Huishoudelijk Reglement.

Managementteam
In haar werkzaamheden wordt het bestuur bijgestaan door een managementteam van experts. Zij ondersteunen het bestuur met advies, en andere taken naar behoeven van het bestuur. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de correcte implementatie van projecten en een effectieve coördinatie tussen de experts.

Raad van Toezicht
Het bestuur laat zich controleren door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de bestuurder en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs
Voor de Raad van Toezicht zijn momenteel vacatures.

Financiën
De stichting heeft geen winstoogmerk en werft fondsen en subsidies voor projecten. Het Grote Midden Oosten Platform stelt zichzelf uitdrukkelijk ten doel om, met uitzondering van de noodzakelijk te maken kosten, de beschikbare middelen volledig aan te wenden voor de uitvoering van projecten.

De stichting voert een boekhouding conform regelgeving. De jaarstukken worden jaarlijks opgemaakt, ter controle voorgelegd aan een externe accountant en op de website gepubliceerd.

Donateur worden? Het Grote Midden Oosten Platform is blij met elke bijdrage aan ons werk.